Biblické čítania

Pre krst v omši alebo keď sa berú dve čítania. Celebrant si môže aj sám podľa pastoračných potrieb zostaviť takéto celky a to z čítaní a medzispevov určených pre krst. Keď sú tri čítania, prvé sa berie zo Starého zákona. Texty sú prevzaté z Obrady krstu detí a Sobášne obrady, Trnava: SSV. 1976.

Čítania združené v celky

Prvé čítanie

Čítanie z Prvého listu svätého Pavla apoštola Korinťanom

Bratia! Ako telo je jedno a má mnoho údov, ale všetky údy tela tvoria jedno telo, hoci je ich mnoho, tak aj Kristus. I my všetci sme v jednom Duchu pokrstení v jedno telo, či Židia a či Gréci, či otroci a či slobodní. A všetci sme boli napojení jed­ným Duchom.

Počuli sme Božie slovo.

Responzóriový žalm

R.: Pán je moje svetlo a moja spása.

Pán je moje svetlo a moja spása* koho sa mám báť?

Pán je ochranca môjho života,* pred kým sa mám strachovať? R.

O jedno prosím Pána a za tým túžim, aby som býval v dome Pánovom,* po všetky dni svojho života,

aby som požíval slasti Pánove* a navštevoval jeho chrám. R.

Neskrývaj svoju tvár predo mnou, Tvár tvoju, Pane, hľadám.* neodkláňaj sa v hneve od svojho služobníka.* Ty si môj pomocník, neodvrhuj ma. R.

Verím, že uvidím dobrodenia Pánove* v krajine živých.

Očakávaj Pána a mužný buď,* srdce maj silné a drž sa Pána! R.

Alelujový verš

Aleluja. Zvelebujem ťa, Otče, Pane neba i zeme, že si zja­vil tajomstvá kráľovstva maličkým. Aleluja.

Evanjelium

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Marka

V tom čase priniesli Ježišovi dietky, aby sa ich dotkol. Ale uče­níci im v tom zabraňovali. Keď to Ježiš videl, namrzel sa a po­vedal: "‬Nechajte dietky prísť ku mne a nebráňte im, lebo takých je kráľovstvo Božie. Veru, hovorím vám, kto neprijme kráľov­stvo Božie ako dieťa, nevojde doň!u I bral ich do náručia, kládol na ne ruky a požehnával ich.

Počuli sme slovo Pánovo.

II.

Prvé čítanie

Čítanie z Listu sv. Pavla apoštola Galaťanom

Bratia! Vierou v Ježiša Krista všetci ste synmi Božími. Všetci, ktorí ste boli pokrstení v Krista, Krista ste si obliekli. A niet už medzi vami ani Žida ani Gréka, ani otroka ani slobodného, ani muža ani ženy, lebo všetci ste jedno v Kristu Ježišovi.

Počuli sme Božie slovo.

Responzóriový žalm

R. Pán je môj pastier, nič mi nechýba.

1. Pán je môj pastier, nič mi nechýba,* pasie ma na zelených pašienkach.

2. Vodí ma k tichým vodám,* dušu mi osviežuje.

3. Vodí ma po správnych chodníkoch,* verný svojmu menu. R.

4. I keby som mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa báť zlého,* lebo ty si so mnou.

5. Tvoj prút a tvoja palica,* tie sú mi útechou. R.

6. Prestieraš mi stôl pred mojimi očami* a naprotiveň tým, čo ma sužujú.

7. Leješ mi olej na hlavu* a kalich mi napĺňaš až po okraj. R.

8 . Dobrota a milosť ma budú sprevádzať* po všetky dni môjho života.

9. A budem bývať v dome Pánovom* mnoho a mnoho dní. R.

Alelujový verš

Aleluja. Jeden je Pán, jedna viera, jeden krst; jeden je aj Boh a Otec. Aleluja.

Evanjelium

Čítanie zo sv. evanjelia podľa Matúša

V tom čase pristúpil Ježiš k učeníkom a povedal mi: "‬Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Iďte teda a učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a na­učte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal! A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta!"

Počuli sme slovo Pánovo.

III.

Prvé čítanie

Čítanie z Prvého listu sv. Petra apoštola

Milovaní! Priblížte sa ku Kristovi, živému kameňu, ktorým ľudia síce opovrhli, ale Boh si ho vyvolil a poctil. Aj vy, ako živé kamene, budujte sa v duchovný dom, vo sväté kňazstvo, aby ste prinášali duchovné obete, ľúbezné Bohu v Ježišovi Kristovi. Vy však ste vyvoleným rodom, kráľovským kňazstvom, svätým národom, jeho vlastným ľudom, aby ste zvestovali slávne skutky toho, ktorý vás zo tmy povolal do svojho obdivuhodného svetla. Kedysi ste neboli jeho ľudom, ale teraz ste ľudom Božím; boli ste bez jeho milosrdnej lásky, ale teraz ste dosiahli jeho milosrdnú lásku.

Počuli sme Božie slovo.

Responzóriový žalm

Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán.

Velebiť budem Pána v každom čase,* moje ústa budú ho vždy chváliť.

V Pánovi nech sa chváli moja duša,* nech to počujú pokorní a nech sa tešia. R.

Na neho hľaďte a on vás osvieti * a tvár vám nesčervenie hanbou.

Hľa, volal úbožiak a Pán ho vyslyšal* a oslobodil ho zo všetkých jeho tiesní. R.

Jak ochranca sa utáboril anjel Pánov vôkol tých,* čo si ctia Pána, a vyslobodil ich.

Skúste a presvedčte sa, aký je dobrý Pán;* blažený človek, čo sa utieka k nemu. R.

Chráň si svoj jazyk od zlého* a svoje pery od rečí falošných.

Varuj sa zlého a rob dobro,* hľadaj pokoj a usiluj sa oň. R.

Pánove oči hľadia na spravodlivých* a jeho sluch sa nakláňa k ich volaniu.

Hnev Pánov stíha tých, čo robia zlo,* aby vyhladil zo zeme spomienku na nich. R.

Alelujový verš

Aleluja. Vy ste vyvoleným rodom, kráľovským kňazstvom, svätým národom; zvestujte slávne skutky toho, ktorý vás zo tmy povolal do svojho obdivuhodného svetla. Aleluja.

Evanjelium

Čítanie zo sv. evanjelia podľa Marka

V tých dňoch prišiel Ježiš z galilejského Nazareta, a Ján ho pokrstil v Jordáne. Len čo vystúpil z vody, videl, ako sa otvorili nebesia a Duch ako holubica zostúpil na neho. A z neba zaznel hlas: "‬Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie."

Počuli sme slovo Pánovo.

IV.

Prvé čítanie

Čítanie z Listu sv. Pavla apoštola Efezanom

Bratia! Veľmi vás prosím, ja väzeň v Pánovi: Žite dôstojne pod­ľa povolania, ktorým vás Boh povolal! Vo veľkej pokore, do­brotivosti a trpezlivosti, znášajte sa navzájom v láske a usilujte sa zachovať jednotu ducha vo zväzku pokoja! Buďte jedno telo a jeden duch, ako ste aj povolaní v jednej nádeji svojho povo­lania. Jeden je Pán, jedna viera, jeden krst. Jeden je aj Boh a Otec všetkých, ktorý je a účinkuje nad všetkými, skrze všetkých a vo všetkých.

Počuli sme Božie slovo.

Responzóriový žalm

Niektorý z predchádzajúcich.

Alelujový verš

Aleluja. Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby každý, kto v neho verí, mal život večný.

Evanjelium

Čítanie zo sv. evanjelia podľa Jána

Medzi farizejmi bol človek menom Nikodém, popredný muž medzi Židmi. Ten prišiel v noci k Ježišovi a povedal mu: "‬Majstre, vieme, že si prišiel od Boha ako učiteľ, lebo nikto nemôže robiť také divy, aké robíš ty, ak nie je s ním Boh." Ježiš mu odpovedal: "‬Veru, veru, hovorím ti, ak sa niekto znova nena­rodí, nemôže uzrieť kráľovstvo Božie." Tu sa ho spýtal Niko­dém: ‫"‬Akože sa môže narodiť človek, ktorý je už starý? Či môže druhý raz vojsť do života svojej matky a narodiť sa?" Odpovedal Ježiš: "‬Veru, veru, hovorím ti, ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha Svätého, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho. Čo sa narodilo z tela, je telo, avšak čo sa narodilo z Ducha, je duch."

Počuli sme slovo Pánovo.

Jednotlivé Čítania

Najmä ak sa berie len jedno čítanie.

State zo Starého zákona

1. Daj nám vodu na pitie

Čítanie z Druhej knihy Mojžišovej

V tých dňoch ľud žíznil po vode, reptal proti Mojžišovi a vravel: "‬Načo si nás len vyviedol z Egypta?! Vari preto, aby si nás, naše deti a náš dobytok umoril smädom?" Tu Mojžiš volal k Pá­novi a hovoril: "‬Čo si počnem s týmto ľudom?! Len trošku a ukameňovali by ma!" Pán odpovedal Mojžišovi: "‬Predstúp pred ľud, zober si niektorých starších z Izraela a vezmi si do ruky aj palicu, ktorou si udieral Níl, a choď! Hľa, ja tam budem stáť pred tebou na skale, na Horebe. Udri potom na skalu a vytečie z sej voda, takže ľud bude môcť piť." I učinil Mojžiš tak pred staršími Izraela.

Potom nazval toto miesto Massa a Meriba, lebo Izraeliti sa tam vadili a pokúšali Pána, keď vraveli: "‬Je teda Pán medzi nami alebo nie?"

Počuli sme Božie slovo.

2. Pokropím vás čistou vodou, že sa očistíte od všetkých škvŕn

Čítanie z Knihy proroka Ezechiela

Toto hovorí Pán: Vezmem vás z národov a pozbieram vás zo všetkých krajín a zavediem vás na vlastnú pôdu. Potom vás pokropím čistou vodou, že sa očistíte od všetkých škvŕn, a od všetkých vašich modiel vás očistím. A dám vám srdce nové a nového ducha vložím do vás, odstrá­nim z vášho tela srdce kamenné a dám vám srdce telesné. Du­cha svojho vložím do vás a spôsobím, že budete kráčať podľa mojich príkazov a moje výroky zachovávať a plniť. Budete bý­vať v zemi, ktorú som dal vašim otcom, a budete mojím ľudom a ja budem vaším Bohom.

Počuli sme Božie slovo.

3. Videl som vodu vytekajúcu z chrámu...

Čítanie z Knihy proroka Ezechiela

V tých dňoch viedol ma anjel späť ku bráne domu Pánovho a hľa, spod prahu chrámu na východ vyvierala voda; dom totiž bol obrátený na východ a voda prúdila spod strany chrámu, juž­ne od oltára. I zaviedol ma smerom k severnej bráne a obrátil ma po ceste von ku bráne vonkajšej, obrátenej na východ, a hľa, voda prúdila z pravej strany.

Keď muž s meradlom v ruke prechádzal na východ, odmeral tisíc lakťov a previedol ma cez vodu; voda bola po členky. A znova odmeral tisíc a previedol ma cez vodu; voda siahala po kolená. Zasa odmeral tisíc a previedol ma cez vodu; voda bola po pás. Nameral tisíc; bola to rieka, cez ktorú som nemohol prejsť, lebo voda vzrástla, že bolo treba po nej plávať. Bola to rieka, ktorá sa neprebrodí. I riekol mi: "‬Iste si videl, syn člo­veka!" Potom ma priviedol späť na breh rieky.

Keď som sa obrátil, hľa, bolo na brehu rieky z jednej i druhej strany veľké množstvo stromov. I riekol mi: "‬Táto voda prúdi k východnému kraju a steká na púšť, ústi do mora a keď sa vleje do mora, voda sa uzdraví. A každý živočích, ktorý sa hýbe, bude žiť tam, kde táto rieka príde; a bude veľké množstvo rýb, keď táto voda ta príde; uzdraví sa a bude žiť všetko, k čomu sa dostane táto voda.

Pri rieke však, na jej brehu, z jednej i druhej strany budú rásť rozličné ovocné stromy, ich lístie neuvädne a ich ovocie nepo­minie. Každý mesiac prinesú čerstvé plody, lebo ich vody vy­vierajú zo svätyne. A pokrmom bude ich ovocie a liekom ich lístie."

Počuli sme Božie slovo.

Čítania z Nového zákona

1. Žime novým životom

Čítanie z Listu svätého Pavla apoštola Rimanom

Bratia: Či neviete, že všetci, čo sme boli pokrstení v Krista Ježiša, v jeho smrť sme boli pokrstení? Krstom sme boli totiž spolu s ním pochovaní v jeho smrť, aby tak, ako bol Kristus vzkriesený slávou Otcovou, aj my sme kráčali v novosti života. Ak sme zrástli s ním podobnosťou jeho smrti, práve tak budeme mu podobní v jeho zmŕtvychvstaní.

Počuli sme Božie slovo.

2. Stať sa podobným obrazu jeho Syna

Čítanie z Listu svätého Pavla apoštola Rimanom

Bratia! Vieme, že tým, čo milujú Boha a sú povolaní podľa jeho prozreteľnosti, všetky veci sú na osoh. Lebo, ktorých On predpoznal, tých aj predurčil, aby sa stali podobnými obrazu jeho Syna, prvorodeného medzi všetkými bratmi. Tých však, čo predurčil, aj povolal a povolaných ospravedlnil. A tých, čo ospravedlnil, aj oslávil.

Čo teda na to povieme? Ak Boh s nami, kto proti nám? Keď on neušetril vlastného Syna, ale vydal ho v obeť za nás, za všetkých, akože by nám s ním nebol daroval všetko?

Počuli sme Božie slovo.

Evanjeliové state

1. Toto je najväčšie a prvé prikázanie

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša

V tom čase jeden z farizejov, ich zákonník, opýtal sa Ježiša, aby ho pokúšal: "‬Učiteľ, ktoré je hlavné prikázanie v Zákone?" Odpovedal mu Ježiš: "‬Milovať budeš Pána Boha svojho celým svojim srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! Toto je najväčšie a prvé prikázanie. Druhé však sa mu podobá: Milovať budeš blížneho svojho ako seba samého! Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý Zákon i Proroci."

2. Počuj, Izrael, milovať budeš Pána Boha svojho z celého svojho srdca.

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Marka

V tom čase pristúpil k Ježišovi jeden zo zákonníkov a spýtal sa ho: "‬Ktoré prikázanie je prvé zo všetkých?" Ježiš mu odpove­dal: "‬Prvé je: Počuj, Izrael, Pán, Boh náš, je jediný Pán. Preto milovať budeš Pána Boha svojho z celého svojho srdca a z celej svojej duše a zo všetkej svojej mysle a zo všetkej svojej sily. Druhé je toto: Milovať budeš blížneho ako seba samého. Iného väčšieho prikázania nad tieto niet.

Zákonník mu hovoril: "‬Dobre, učiteľ, podľa pravdy si odpove­dal, že je jediný Boh a že okrem neho niet iného; a že ho máme milovať z celého srdca a z celého rozumu a z celej duše a zo všetkej sily a že milovať blížneho ako seba samého je omnoho viac ako všetky zápalné a ostatné obete." Keď Ježiš videl, že hovoril rozumne, povedal mu: "‬Nie si ďaleko od kráľovstva Bo­žieho.“ A už nikto sa ho viac neopovážil spytovať.

3. Prameň vody, prúdiaci do života večného

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána

V tom čase prišiel Ježiš do mestečka Samárie, menom Sychar, blízko pozemku, ktorý dal Jakub Jozefovi. Tam bola Jakubova studňa. Ježiš bol ustatý od cesty, nuž sadol si ku studni. Mohlo byť okolo dvanástej hodiny.

Tu prišla samaritánska žena načerpať vody. Ježiš ju oslovil: "‬Daj sa mi napiť!" Učeníci predtým odišli do mestečka nakúpiť potravy. Žena Samaritánka mu povedala: "‬Akože ty, Žid, žia­daš si vody odo mňa, ženy Samaritánky?" Židia sa totiž nestý­kajú so Samaritánmi.

Ježiš jej dopovedal: "‬Keby si poznala dar Boží a kto je ten, čo ti hovorí: Daj sa mi napiť! - ty by si poprosila jeho, a on by ti dal živej vody." Žena mu povedala: "‬Pane, veď nemáš načieradlo, a studňa je hlboká, odkiaľ teda vezmeš živú vodu? Si azda väčší ako náš otec Jakub, ktorý nám dal túto studňu a pil z nej on sám, jeho synovia a aj jeho statok?"

Ježiš jej odpovedal: "‬Každý, kto pije z tejto vody, bude zasa smädný. Ak sa však niekto napije z vody, ktorú mu ja dám, nebude nikdy žízniť, ale voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do života večného.

4. Kto verí vo mňa, má život večný

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána

V tom čase povedal Ježiš zástupom: "‬Nikto nemôže prísť ku mne, ak ho nepritiahne Otec, ktorý ma poslal. A ja ho vzkriesim v posledný deň. U prorokov je napísané: Všetkých bude učiť Boh sám. A každý, kto počul Boha a učil sa od neho, prichádza ku mne. Veď nikto nevidel Otca, iba ten, ktorý pochádza od Otca, videl Otca. Veru, veru, hovorím vám, kto verí vo mňa, má život večný."

5. Potečú rieky vody živej

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána

V tom čase Ježiš zvolal: "‬Ak niekto žízni, nech príde ku mne a nech sa napije! A z vnútra toho, kto verí vo mňa, potečú rieky živej vody, ako hovorí Písmo." To povedal o Duchu, ktorého mali prijať tí, čo v neho uverili.

6. Odišiel, umyl sa a vrátil sa vidiaci

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána

V tom čase Ježiš idúcky zazrel človeka slepého od narodenia. Jeho učeníci sa ho opýtali: "‬Učiteľ, kto zhrešil, tento a či jeho rodičia, že sa narodil slepý?" Ježiš odpovedal: ‫"‬Ani tento nezhrešil, ani jeho rodičia, ale majú sa na ňom zjaviť skutky Božie. Musím konať skutky Toho, ktorý ma poslal, kým je deň, lebo príde noc, keď nikto nebude môcť pracovať. Kým som na svete, som Svetlom sveta." Ako to dohovoril, napľul na zem, urobil zo sliny blato, potrel mu tým blatom oči a rozkázal mu: "‬Choď, umy sa v rybníku Siloe", čo v preklade znamená Poslaný. Odišiel teda, umyl sa a vrátil sa vidiaci.

7. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša hojne ovocia

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána

V tom čase povedal Ježiš svojim učeníkom: "‬Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. Každú ratolesť na mne, ktorá neprináša ovocie, odrezáva a každú, ktorá prináša ovocie, čistí, aby prinášala ešte viac ovocia. Vy ste už očistení slovom, ktoré som vám zvestoval. Ostávajte teda vo mne a ja vo vás! Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak len neostanete vo mne. Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša hojne ovocia, lebo bezo mňa nič nemôžete urobiť. Kto neostáva vo mne, ten bude vyhodený von ako ratolesť a uschne. A tie pozbierajú, hodia na oheň a zhoria. Ak ostanete vo mne a moje slová ostanú vo vás, proste, čo len chcete, a splní sa vám to. Môj Otec je práve tým oslávený, že prinášate hojne ovocia a že ste sa stali mojimi učeníkmi.

Ako mňa miloval Otec, tak aj ja som miloval vás. Ostaňte v tejto mojej láske! Ak budete zachovávať moje prikázania, osta­nete v mojej láske, ako aj ja som zachovával prikázania môjho Otca a ostávam v jeho láske. Toto som vám povedal, aby moja radosť bola aj vašou a vaša radosť aby bola úplná."

8. Prebodol m u kopijou bok a hneď vyšla krv a voda

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána

Keďže bol prípravný deň, Židia požiadali Piláta, aby dal ukri­žovaným polámať kosti a sňať ich telá, aby neostali na kríži aj v sobotu, lebo to bola Veľká sobota. Prišli teda vojaci a po­lámali kosti prvému a tak aj druhému, čo bol s ním ukrižovaný. Keď však prišli k Ježišovi a videli, že je už mŕtvy, nepolámali mu kosti, ale jeden z vojakov prebodol mu kopijou bok. A hneď vyšla krv a voda. A ten, čo to videl, vydal o tom svedectvo, a jeho svedectvo je pravdivé; vie, že hovorí pravdu, aby ste aj vy verili.