Videokatechézy

Čím len bude tento chlapec?

Charakteristika: Katechéza pre rodičov a budúcich krstných rodičov. Východiskom je biblické rozprávanie o narodení Jána Krstiteľa (Lk 1,57-66). Na podklade evanjeliovej state sú predstavené vybrané prvky a symboly obradu krstu detí: voľba mena; zrieknutie sa hriechu; nadprirodzená milosť; Cirkev ako miesto, kde sa žije viera; záväzok rodičov a krstných rodičov a krstná košieľka. Katechéza dopĺňa farskú prípravu na slávenie sviatosti.

Charakteristika: Katechéza, inšpirovaná obradom odovzdania symbolu viery, určená pre rodičov a krstných rodičov. V katechéze najprv predstavíme vieru ako motív (žijeme podľa toho, čomu veríme), potom priblížime symbol viery, krátko sa dotkneme vyznania viery pri krste a nakoniec sústredíme pozornosť na každodenné odovzdávanie viery slovom, postojmi a skutkami.

Charakteristika: V katechéze predstavíme ikonu stretnutia rodiny s Kristom a potom sa zameriame na modlitbu s deťmi v rodine.