Krstný obrad

SLÁVENIE KRSTU DETÍ

Slávenie krstu detí môže prebiehať v rôznych variantách. Môže sa jednať o krst jedného dieťaťa alebo krstíme viac detí naraz. Krst sa môže konať vo svätej omši alebo mimo nej, môžeme krstiť liatím vody alebo ponorením. Niektoré modlitby a texty sú vždy rovnaké, pri iných je na výber viacero možností. Nasledujúci prehľad približuje najbežnejšiu formu slávenia.

I. Obrad privítania detí

V úvode krstného obradu sa vás kňaz spýta: Aké meno dávate svojmu dieťaťu? Povedzte nahlas meno, ktoré ste si pre svoje dieťatko vybrali. Potom bude pokračovať otázkou: Čo si žiadate od Božej Cirkvi pre vaše dieťa? Stačí povedať, že žiadate krst, prípadne vieru alebo večný život.

TIP: Meno je dôležité a treba vyberať uvážlivo, nielen podľa módnych trendov. Dáva sa na celý život. Ak ste sa ešte nerozhodli, alebo si nie ste istí, pomôžte si stránkou www.zivotopisysvatych.sk. Nájdete tam abecedne zoradené krstné mená spolu s ich významom a životopismi svätcov, ktorí boli ich nositeľmi.

Kňaz vás poučí o povinnosti, ktorú prijímate s krstom dieťaťa:

Milí rodičia, žiadate krst pre svoje dieťa. Tým beriete na seba povinnosť vychovávať ho vo viere, aby potom zachovávalo Božie prikázania a milovalo Pána Boha a svojho blížneho, ako nás o tom poučil Kristus. Ste si vedomí tejto povinnosti? Ak ste naozaj rozhodnutí vychovávať dieťatko v katolíckej viere, odpovedzte áno.

TIP: Čo je povinnosť? Podľa Slovníka slovenského jazyka je to niečo, čo sa musí vykonať, nevyhnutnosť splniť niečo. Pri krste prijímate dlhodobú povinnosť.

Potom sa obráti s otázkou na krstných rodičov: A vy, krstní rodičia, máte pomáhať rodičom plniť túto povinnosť. Ste ochotní im v tom pomáhať? Veríme, že si vyberiete krstných rodičov, ktorých áno bude prejavom úprimného rozhodnutia.

TIP.: Krstní rodičia sú dôležití. Krstným otcom či mamou nemôže byť hocikto. Ich úloha je totiž veľmi zodpovedná a trvá celý život. Viac o podmienkach a úlohách si nájdete v našom sprievodcovi.

Napokon kňaz na znak prijatia Cirkvou poznačí dieťa na čele krížom a vyzve aj vás, aby ste podobne urobili ten istý znak na čele krstenca.

II. Bohoslužba slova

Nasleduje Bohoslužba slova, v ktorej počúvame čítania zo Svätého Písma a ich vysvetlenie v homílii.

TIP: Poraďte sa so svojím kňazom o tom, ktoré čítanie by ste mohli pri slávnosti prečítať vy alebo krstní rodičia. Okrem tu uvedených sú na výber aj ďalšie biblické texty.

Prvé čítanie

Lektor prednáša čítanie:

Čítanie z Listu sv. Pavla apoštola Galaťanom

Bratia! Vierou v Ježiša Krista všetci ste synmi Božími. Všetci, ktorí ste boli pokrstení v Krista, Krista ste si obliekli. A niet už medzi vami ani Žida ani Gréka, ani otroka ani slobodného, ani muža ani ženy, lebo všetci ste jedno v Kristu Ježišovi.

Počuli sme Božie slovo. Všetci odpovedajú: Bohu vďaka.

Responzóriový žalm

Žalmista alebo kantor prednesie žalm. Pripájame sa spevom refrénu.

R. Pán je môj pastier, nič mi nechýba.

 1. Pán je môj pastier, nič mi nechýba,* pasie ma na zelených pašienkach.

 2. Vodí ma k tichým vodám,* dušu mi osviežuje.

 3. Vodí ma po správnych chodníkoch,* verný svojmu menu. -R.

 4. I keby som mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa báť zlého,* lebo ty si so mnou.

 5. Tvoj prút a tvoja palica,* tie sú mi útechou. -R.

 6. Prestieraš mi stôl pred mojimi očami* a naprotiveň tým, čo ma sužujú.

 7. Leješ mi olej na hlavu* a kalich mi napĺňaš až po okraj. -R

 8. Dobrota a milosť ma budú sprevádzať* po všetky dni môjho života.

 9. A budem bývať v dome Pánovom* mnoho a mnoho dní. -R

Alelujový verš

Aleluja. - Jeden je Pán, jedna viera, jeden krst; jeden je aj Boh a Otec. - Aleluja.

Evanjelium

Kňaz prednesie evanjelium. Uvedie ho slovami: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša. Odpovedáme: Sláva Tebe, Pane.

V tom čase pristúpil Ježiš k učeníkom a povedal im: ‫״‬Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Iďte teda a učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal! A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta!“

Počuli sme slovo Pánovo. Odpovedáme: Chvála Tebe, Kriste.

Spoločné modlitby veriacich

Po homílii nasledujú spoločné modlitby veriacich. Uvedie ich kňaz, prednášajú ich laici. Po každej prosbe voláme Prosíme ťa, vyslyš nás.

Kňaz: Prosme milosrdenstvo Kristovo za týchto maličkých, za ich rodičov a krstných rodičov i za všetkých pokrstených.

 1. Pane, daj, aby sa tieto deti z vody a z Ducha Svätého znovuzrodili pre život večný.

 2. Daj, aby sa stali živými údmi tvojej Cirkvi.

 3. Daj, aby vždy počúvali a zachovávali tvoje sväté evanjelium a vydávali o ňom svedectvo.

 4. Daj, aby sa raz dožili radostnej účasti na oltárnej obete.

 5. Daj, aby milovali Pána Boha a svojich blížnych, ako si ty prikázal.

 6. Prosíme ťa, Pane, za rodičov týchto detí a za všetkých, ktorí budú vplývať na ich život: daj, aby žili opravdivým kresťanským životom, aby deti podľa ich príkladu rástli vo svätosti a múdrosti.

 7. Pane, daj, aby všetci tvoji učeníci žili vždy v jednote viery a lásky.

TIP: Je veľmi pekné a nanajvýš vhodné, ak prosby prednášajú rodičia, krstní rodičia alebo príbuzní krstencov. Môžete si vybrať aj z ďalších textov, dostupných na našej stránke. Modlitby tiež možno upraviť, aby boli primeranejšie vašej slávnosti. Poraďte sa o tom so svojím kňazom.

Na záver spoločných modlitieb kňaz pripojí vzývanie svätých: A teraz sa obráťme k svätým o pomoc. Nasledujú vzývania. Ku každému sa pripojte zvolaním: Oroduj za nás.

TIP: Všimnite si, že do litániových vzývaní sa pridáva aj meno svätca, ktorý sa stane patrónom vášho dieťaťa. Často ho prosievajte o pomoc a ochranu pre vaše dieťa.

Exorcizmus a pomazanie olejom katechumenov

Po spoločnej modlitbe kňaz sa modlí s vystretými rukami nad dieťaťom modlitbu malého exorcizmu: Všemohúci večný Bože, ty si poslal na svet svojho Syna, aby zlomil moc zlého ducha, ducha neprávosti, a vytrhol nás z temnôt a preniesol do obdivuhodného svetla tvojho kráľovstva; pokorne ťa prosíme: zbav toto dieťa dedičného hriechu, urob z neho chrám svojej slávy a daj, aby v ňom prebýval Duch Svätý. Skrze Krista, nášho Pána. Prítomní odpovedajú Amen.

Kňaz pokračuje: Nech ťa posilňuje sila Krista, nášho Spasiteľa; na znak toho ťa pomažeme olejom spásy v Kristovi, našom Pánovi, ktorý žije a kraľuje na veky vekov. A pomaže dieťa na prsiach olejom katechumenov. Nezabudnite dieťatku rozopnúť košieľku.

TIP: Toto pomazanie naznačuje milosť, ktorou bude Kristus posilňovať vaše dieťa. Symbol má pôvod v staroveku a pripomína uzdravujúcu silu (olej ako masť na rany) i posilu v boji proti zlému (vojaci sa pred bojom natierali olivovým olejom). Každé ráno môžete požehnať svoje dieťatko slovami: Nech ťa posilňuje sila Krista, nášho Spasiteľa.

III. Slávnosť krstu

Pred samotným krstom kňaz požehná vodu, ktorou bude krstiť. Hovorí:

Dobrotivý Otče, ty nám v krstnom prameni dávaš nový život, život Božích detí. Všetci zvolajú: Velebíme ťa, Bože.

Ty vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi spájaš v jeden ľud všetkých, čo sú pokrstení vodou a Duchom Svätým. Všetci: Velebíme ťa, Bože.

Ty vlievaš do našich sŕdc Ducha svojej lásky a dávaš nám slobodu a svoj pokoj. Všetci: Velebíme ťa, Bože.

Ty posielaš kresťanov, aby všetkým ľuďom radostne hlásali Kristovo evanjelium. Všetci: Velebíme ťa, Bože.

Požehnaj, Bože, túto vodu, ktorou pokrstíme tvojich služobníkov. Veď si ich vo viere Cirkvi povolal k prameňu znovuzrodenia, aby mali život večný. Skrze Krista, nášho Pána. Všetci: Amen.

TIP: Pri krste používame vždy čistú vodu. Je pre nás symbolom očistenia a nového života. Zadovážte si pre svoju domácnosť sväteničku a svätenú vodu. Prežehnajte sa ňou vždy keď odchádzate z domu alebo doň prichádzate, podobne ako to robíte v kostole. Prežehnanie svätenou vodou nám pripomína náš krst. Viac sa dočítate v článku o svätenej vode.

Obnovenie krstných sľubov

Pretože dieťa bude pokrstené aj vo vašej viere a viere krstných rodičov, kňaz vás požiada, aby ste obnovili svoje krstné sľuby. Položí vám nasledovné otázky:

Zriekate sa zlého ducha? Rodičia a krstní rodičia odpovedajú: Zriekam.

Aj všetkých jeho skutkov? Zriekam.

Aj všetkých jeho pokušení? Zriekam.

TIP: Toto zriekam znamená dobrovoľne sa vzdávam všetkého, čo mi zlý duch ponúka, radí, vnucuje. Je dobré často sa modliť o dar poznania, čo je dobré a čo zlé.

Potom si vyžiada trojité vyznanie viery:

Veríte v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme? Rodičia a krstní rodičia odpovedajú: Verím.

Veríte v Ježiša Krista, jeho jediného Syna a nášho Pána, narodeného z Márie Panny, umučeného a pochovaného, ktorý vstal z mŕtvych a sedí po pravici Otca? Verím.

Veríte v Ducha Svätého, vo svätú katolícku Cirkev, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný? Verím.

TIP: Vaše „verím“ tu neznamená len súhlas s vymenovanými pravdami viery. Je zároveň vyznaním v zmysle: „Verím Bohu Otcovi, verím Ježišovi, Duchu Svätému. Verím Cirkvi.“

Napokon príde na rad posledná otázka kňaza v tomto obrade: My všetci sme teraz s vami vyznali vieru Cirkvi. Chcete teda, aby bol (meno) pokrstený v tejto viere? Rodičia a krstní rodičia odpovedajú: Chceme.

Kňaz krstí dieťa trojitým ponorením alebo liatím vody na hlavu. Pritom hovorí: (Meno), ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

TIP: Privádzajte svoje dieťa každú nedeľu do kostola na svätú omšu. A keď sa s ním budete rozprávať o krste, ukážte mu krstiteľnicu.

IV. Vysvetľujúce obrady

Hneď po krste kňaz pomaže krstenca na čele posvätným olejom - krizmou. Predtým prednesie modlitbu:

Všemohúci Boh, Otec nášho Pána Ježiša Krista, oslobodil ťa od hriechu, znovuzrodil ťa z vody a z Ducha Svätého a začlenil ťa medzi svoj ľud. Teraz ťa poznačuje krizmou spásy, aby si bol údom Krista kňaza, proroka a kráľa a mal život večný. Amen.

TIP: Krizma je olivový olej zmiešaný s balzamom, ktorý na Zelený štvrtok požehnal biskup počas obradu svätenia olejov. Pomazanie krizmou objasňuje meno kresťan, ktoré znamená pomazaný. Je odvodené od mena Kristus, po grécky Christos, Pomazaný, ktorého „Boh pomazal Duchom Svätým“, ako to čítame v Skutkoch apoštolov. Pomazanie krizmou, ktoré nasleduje po krste, znamená účasť pokrsteného na Kristovom prorockom, kňazskom a kráľovskom poslaní. Toto pomazanie je zavŕšené druhým pomazaním, ktoré sa uskutočňuje pri sviatosti birmovania. Učte svoje dieťa už od malička, že patrí do Ježišovej rodiny, preto sa volá Kresťan a je bratom či sestrou ostatných kresťanov. K tomu patrí aj budovanie vzťahov s veriacimi farnosti, v ktorej žijete.

Nasleduje odovzdanie krstnej košieľky. Kňaz hovorí:

(Meno dieťaťa), stal si sa novým stvorením a obliekol si sa v Krista. Toto biele rúcho nech ti je znakom tejto hodnosti. Tvoji rodičia a príbuzní budú ti pomáhať slovom i príkladom, aby si ho priniesol nepoškvrnené do života večného. Amen.

A položí na dieťa biele rúcho. Nezabudnite si košieľku zadovážiť. Má byť čisto biela, ale ju môžete ozdobiť nápisom s krstným menom a dátumom krstu.

TIP: Apoštol Pavol používa v tretej kapitole Listu Galaťanom pekný obraz: „Všetci, čo ste pokrstení v Kristovi, Krista ste si obliekli.“ Liturgia tento symbol prijala za svoj a tak každý pokrstený dostáva nové rúcho. Vyberte pre svoje dieťatko primeranú krstnú košieľku a po krste, napríklad k slávnostnému obedu, ho do nej oblečte. Keď sa s ním budete neskôr rozprávať o tom, čo to znamená byť kresťanom, ukážte mu ju spolu s fotografiami z krstu.

Napokon kňaz vezme do rúk veľkonočnú sviecu a povie: Prijmite svetlo Kristovo. Otec alebo krstný otec či krstná matka zažne sviecu svojho dieťaťa od veľkonočnej sviece. Kňaz pokračuje: Milí rodičia a krstná matka (krstný otec, krstní rodičia), vám sa zveruje toto svetlo. Dbajte o to, aby vaše dieťa kráčalo vždy vo svetle Kristovom ako dieťa svetla a vytrvalo vo viere až do konca. Tak bude môcť ísť so všetkými svätými v ústrety Pánovi, keď príde v nebeskej sláve.

TIP: Každý rok na výročie krstu môžete krstnú sviečku zapáliť pri spoločnej modlitbe s deťmi ako pripomienku tohto dôležitého dňa. Svieca sa používa aj pri obnove krstných sľubov pri Prvom svätom prijímaní. Môže to byť svieca od krstu, ale i nová, ešte nepoužitá.

V. Záver

Ak sa krst slávi vo svätej omši, nasleduje prinášanie obetných darov. Pri slávení mimo omše nasleduje modlitba Otče náš. Po nej, alebo v omši po svätom prijímaní kňaz vyzve rodičov: Milí rodičia, teraz obetujte svoje dieťa nebeskému Otcovi.

Rodičia trochu nadvihnú dieťa a hovoria (kňaz môže predriekať): Bože, žehnaj naše dieťa, aby jeho život bol Tebe na slávu, jemu na spásu, nám na radosť a svetu na osoh.

TIP: Naučte sa tieto slová naspamäť a pripojte ich k svojim každodenným modlitbám.

Obrad končí slávnostným požehnaním rodičov a prítomných a prepustením slovami Iďte v mene Božom. Všetci odpovedajú: Bohu vďaka.

TIP: Žehnať znamená hovoriť dobro v prospech požehnávaného (pozri význam slova benedicere alebo blahosloviť). Boh rád uskutoční dobro, ktoré svojmu dieťaťu prajete.