Meno pre vaše dieťa

Uvažovali ste nad tým, aké meno by si, pre vaše (a svoje) dieťa, želal Boh? Ak ste meno ešte stále nevybrali, spýtajte sa ho. Napríklad takouto modlitbou:

Pane, pripravujeme sa na narodenie dieťatka, ktoré si nám požehnal. Tak ako kedysi Adam i my chceme vybrať meno pre ďalšie z tvojich stvorení. Veď nás pri tejto voľbe, aby nie len život nášho dieťatka, ale i jeho meno bolo tebe na slávu a nám na radosť. Amen.

Už ste vybrali? Výborne. Tak sa obráťte na Pána s prosbou o požehnanie. Ak čakáte dievčatko, text si samozrejme upravte.

Bože, žehnaj nášho (doplňte meno), aby jeho život bol tebe na slávu, nám na radosť a svetu na osoh. Amen.

Meno je dôležité

Aké meno dávate svojmu dieťaťu? To je prvá otázka, ktorú dostanete pri krste dieťaťa. Nejde pri tom o žiadnu formalitu. Áno, krstiteľ už meno dieťatka pravdepodobne pozná. On však tú otázku kladie nie vo svojom mene, ale v mene Matky Cirkvi. Meno je dôležité. Zmienka o mene sa v Biblii objavuje viac než osemstokrát, počnúc druhou kapitolou prvej knihy Písma (Genezis) a končiac poslednou kapitolou poslednej knihy Svätého Písma (Kniha Zjavenia svätého apoštola Jána).

„Keď Pán, Boh, utvoril z hliny všetku poľnú zver a všetko nebeské vtáctvo, priviedol ho k Adamovi, aby videl, ako by ho nazval, lebo ako ho nazve, také bude jeho meno. A nazval Adam menom všetok dobytok, všetko nebeské vtáctvo a všetku poľnú zver.“ (Gn 2,19-20)

Boh je zvedavý na meno. Trpezlivo čaká, ako prvý človek Adam pomenuje všetku poľnú zver a všetko nebeské vtáctvo. Rešpektuje jeho voľbu, ako ho nazve, také bude jeho meno. To preto, že meno je viac než len nejaký identifikátor. Meno vyjadruje identitu. Boh je zvedavý, kým chcete, aby sa vaše dieťa stalo. Je zvedavý na meno, ktoré ste vybrali pre svoje dieťa. Pod týmto menom ho bude navždy poznať a milovať. Cez proroka Izaiáša uisťuje každého, kto mu chce patriť, že si jeho meno vryl do dlane.

„Či zabudne žena na svoje nemluvňa a nemá zľutovania nad plodom svojho lona? I keby ona zabudla, ja nezabudnem na teba. Hľa, do dlaní som si ťa vryl!“ (Iz 49,15-15)

Cirkev chce poznať meno, ktoré ste vybrali pre jej dieťa. Keď prijíma krst dospelý, meno mu vyberá alebo pomáha vybrať spoločenstvo, v ktorom sa pripravuje na krst. Pretože vy sami ste kresťania, Cirkev sa pri výbere mena dieťaťa spolieha na vašu voľbu.

Meno má svoj význam. Dopátrať sa významu mena je v dobe internetu naozaj jednoduché. Stránka krstnemena.sk obsahuje pomerne rozsiahlu databázu mien, odkaz na ich pôvod, význam mena, i osobnosti, ktoré boli jeho nositeľom.

A čo tak vybrať meno podľa niektorého svätca, veľkého človeka, ktorý by bol celoživotným vzorom pre vášho syna alebo dcéru? Pozrite sa na stránku zivotopisysvatych.sk a nechajte sa inšpirovať.


Vedeli ste, že...

  • Boh vybral nové meno pre Abraháma a jeho manželku Sáru. (Gn 17,1-7.15)
  • Meno Ježiš znamená Boh je spása a Márii s Jozefom ho Boh oznámil prostredníctvom anjela (Mt 1,18-25; Lk 1,26-33).
  • Ježiš zmenil meno jednému zo svojich učeníkov. Ten sa pôvodne volal Šimon, ale Ježiš mu dal meno Skala, po hebrejsky Kéfas a po grécky… Dozviete sa zo šestnástej kapitoly Evanjelia podľa Matúša. (Mt 16,13-18).